Plan adaptacije dece

PLAN ADAPTACIJE DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI „SUNCE“

Priprema dece za jaslice i vrtić treba da se obavlja sistematski, uvažavajući uzrasne specifičnosti svakog deteta, kao i njihova ograničenja.Imajući u vidu njihovu specifičnost,ta priprema se ne svodi samo na sticanje znanja i umeća potrebnih za savladavanjem gradiva,već je od toga mnogo važniji opšti celoviti razvoj ličnosti.

Osim njegovih intelektualnih sposobnosti i saznajnih interesovanja, razvija se i sposobnost da posmatra, analizira,upoređuje, uopštava, zaključuje…

To podrazumeva, između ostalog, usvajanje odgovarajućih normi i pravila ponašanja, spremnosti za saradnju i komunikaciju, izgrađenu samosvest, samostalnost samokontrole, razvijenu volju, pravilan odnos prema radu i obavezama. Takođe,treba razvijati radoznalost kod dece, otvorenost prema drugima, želja za iskustvima, kreativnost, ljubav…, a za dete je polazak u vrtić, jedna od njegovih najvećih promena od rođenja.

Period adaptacije podrazumeva vreme koje je detetu potrebno da se navikne i prihvati novu sredinu. Nova sredina sa sobom nosi novo okruženje, nove osobe, decu, prostor i dnevni režim koji ima drugačiji ritam.

Proces privikavanja na kolektiv je nešto što je vremenski nemoguće predvideti. Kod svakog deteta je on individualan, pa tako i dužina adaptivnog perioda varira od deteta do deteta. Ono što se pokazalo u praksi, to je, da se deca uglavnom priviknu na kolektiv posle dve nedelje kontinuiranog dolaska.

Naša preporuka je da se proces privikavanja deteta i roditelja uvodi postepeno. Ovo podrazumeva, da roditelji, pre što prvi put dovedu dete,mogu da dođu u vrtić i da se upoznaju sa dnevnim rasporedom boravka: kada je doručak, užina, ručak, kada spava… Ukoliko taj raspored počnu da praktikuju kod kuće, polazak u vrtić će biti manje bolan.

Poželjno je da roditelj prvi dan bude 10-tak minuta sa detetom u kolektivu. To je dovoljno vremena da dete „snimi“ prostor i ode kući uz dogovor da će sutra opet doći. Sledećeg tj. narednog dana dete od jedne do tri godine ostaje maksimalno 30 minuta(bez roditelja), a potom sve duže. Za decu od tri do šest godina trajanje boravka prvih dana može da bude i duže.

Raspored dolaženja u kolektiv dogovara se sa vaspitačem. Preporučljivo je da dete u početku dolazi u vrtić u vremenu igre. Boravak deteta u vreme odmora treba ostaviti za kasnije, kada se ono prilagodi na kolektiv.

Kako će proteći period adaptacije, s kojim manifestacijama i koliko će trajati, zavisi od karakteristika ličnosti deteta, uzrasta deteta, stepenu njegovog razvoja, stanju detetovog zdravlja i porodičnoj atmosferi u kojoj dete živi. Izostanci, u periodu adaptacije, produžuju vreme prilagođavanja.

Ključ uspeha u održavanju dobre komunikacije roditelja i vrtića je u stalnoj i otvorenoj komunikaciji.

Osnovne informacije o vrtiću roditelji novoupisane dece dobijaju na prvom roditeljskom sastanku u septembru, na kome direktor naše Ustanove i članovi stručnog tima ukratko predstavljaju vrtić. Roditelji budu upoznati sa programima i načinom rada,cenama i olakšicama, zdravstveno-higijenskim uslovima, ishranom, protokolima postupanja i sigurnosnim programima. Takođe, na tom prvom roditeljskom sastanku, roditelji dobijaju osnovne savete kako lakše prebroditi period adaptacije.

Na inicijalnom intervuju sa članovima stručnog tima roditelj daje najveći deo informacija o detetu: osnovne informacije o zdravstvenom stanju deteta, navikama kod spavanja, hranjenja, porodičnoj situaciji i sl.. U razgovoru sa članovima stručnog tima razrađuje se individualan plan adaptacije.

Na prvom roditeljskom sastanku za svu novoupisanu decu roditelji upoznaju vaspitače svoga deteta, koji će im postati partneri u vaspitanju dece. Sa vaspitačem roditelji najčešće komuniciraju na početku ili na kraju radnog dana. Takvi dnevni kontakti, ma koliko bili ubrzani omogućavaju roditelju i vaspitaču mogućnost za podelu informacija o detetu i otvaranju temelja za razgovor sa detetom o danu provedenom u vrtiću.

Putem oglasne table roditelji su redovno i blagovremeno obavešteni o događajima u vrtiću, što im omogućuje aktivno učestvovanje i uključivanje u rad vrtića. Individualni razgovori sa vaspitačima, nakon radnog vremena, omogućuje roditelju celovit uvid u aktivnosti i interese svog deteta.

KOORDINATOR TIMA ZA ADAPTACIJU DECE
LJILJANA NOVAKOVIĆ – MEDICINSKA SESTRA NA PZZ