KONKURS ZA UPIS DECE ZA PRIPREMNO-PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

Na osnovu: Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. Zakoni, 10/2019, 27/2018 –dr zakon, 6/2020 i 129/2021)

Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“, broj 18/2010, 101/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. Zakon i 10/2019,86/2019-dr. zakon,157/2020- dr. zakon,123/2021-dr. zakon i 129/2021)

Pravilnika o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu („Sl. glasnik RS“, 44/2011)

Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje manjeg, odnosno većeg broja dece od broja koji se upisuje u vaspitnu grupu („Sl. glasnik RS“, broj 44/2011)

Statuta Predškolske ustanove i PRAVILNIKA o uslovima za upisivanje i ispisivanje dece u PU „Sunce“ Kuršumlija

 

Predškolska ustanova „Sunce“ Kuršumlija raspisuje konkurs za upis dece za pripremno predškolski program

  • celodnevni boravak
  • poludnevni boravak (program u trajanju od 4 časa).

Podnošenje zahteva za upis će se vršiti u periodu od 04.04.2022. do 29.4.2022. godine od 08:00 do 12:00 časova.

Zakonom je obavezan upis dece rođene u periodu od 01.03.2016. do 28.02.2017. godine . Upis važi i za decu koja već pohađaju vrtić, a rođena su u navedenom periodu.

Napomena* Za decu mlađeg uzrasta (do 5,5 godina) podnošenje zahteva za upis će se vršiti u maju.

Dokumentacija koja je potrebna za upis deteta u vrtić:

  • ZAHTEV ZA UPIS DETETA (preuzeti u vrtiću ili na sajtu ustanove);
  • FOTOKOPIJA IZVODA IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH;
  • POTVRDA O RADNOM ODNOSU – celodnevni boravak (za oba roditelja – staratelja);
  • FOTOKOPIJA ZDRAVSTVENE KNjIŽICE DETETA;
  • FOTOKOPIJA KARTONA O REDOVNOM VAKCINISANjU DETETA;

Zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu može podneti roditelj/staratelj elektronskim putem na portalu E-uprave na linku ili lično podnošenjem zahteva u prostorijama vrtića „Sunce“.

Ukoliko želite da vaše dete elektronskim putem prijavite u predškolsku ustanovu, ustanova automatski pribavlja izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o prebivalištu i potvrdu o radnom angažovanju roditelja.

Lekarsko uverenje dostavićete naknadno, nakon obaveštenja o prijemu deteta u vrtić.

Za podnošenje zahteva, potrebno je da kreirate korisnički nalog na portalu E-uprave. Nakon kreiranja naloga, potrebno je da se prijavite i pokrenete uslugu na linku

Uputustvo za popunjavanje zahteva možete pogledati na sledećem linku

Pre slanja popunjenog zahteva, neophodno je da proverite da li ste ispravno popunili sve tražene podatke. Nepotpuni, netačno popunjeni i neblagovremeni zahtevi biće odbijeni.

Nakon obrade zahteva od strane predškolske ustanove, dobićete dva broja. Prvo dobijate EGN broj. Zatim, dobijate delovodni broj (npr. 736/04.04.2022.) na način koji ste izabrali (mejl ili sms poruka). Ovaj broj je najvažniji za celokupan dalji postupak i molimo vas da ga sačuvate.

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite i dr., neophodno je da roditelji/staratelji dostave i dodatnu dokumentaciju na adresu elektronske pošte evrtickursumlija@gmail.com kojom dokazuju navedeni status.

Za sva pitanja u vezi upisa, možete se obratiti na sledeće kontakte:

Dejana Gvozdenović 064/63-58-434   od 08:00-12:00 časova
Mejl: evrtickursumlija@gmail.com                                  

OBRAZAC PRIJAVE

 

Direktor PU „Sunce“

Marija Pećaranin